Özgün Araştırma

Afyon İli Sığırlarında Paramphistomosis ve Distomatosisin Genel Durumu

  • Feride KIRCALI SEVİMLİ
  • Mustafa KÖSE
  • Esma KOZAN
  • Nurhan DOĞAN

Gönderim Tarihi: 01.03.2004 Kabul Tarihi: 13.12.2004 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):43-46

Bu araştırma Haziran 2003-Kasım 2003 tarihleri arasında Afyon İli sığırlarında genel olarak paramphistomosis ve distomatosis yaygınlığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 746’sı erkek, 255’i dişi olmak üzere toplam 1001 sığır rumen, retikulum, karaciğer ve safra kesesi incelenmiştir. Sığırların 136’sında (%13,6) Paramphistomidae spp., 46’sında (%4.6) Fasciola spp., 153’ünde (%15.3) Dicrocoelium dendriticum ve 14’ünde (%1.4) hem Fasciola spp. hem de D. dendriticum bulunmuştur. İncelenen tüm hayvanlarda paramphistomosis ve distomatosise erkeklerde dişilere oranla 3.05 kat fazla rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sığır, Paramphistomosis, Distomatosis, Afyon