Özgün Araştırma

Adıyaman’da 2000-2011 Yılları Arasında Aktif ve Pasif Sürveyans ile Saptanan Sıtma Olguları

10.5152/tpd.2012.49

  • Tuncay Çelik
  • Servet Kölgelier

Gönderim Tarihi: 31.05.2012 Kabul Tarihi: 20.11.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):204-207

Amaç:

Sıtma, Adıyaman ve çevresinde önemini koruyan bir sağlık sorunudur. Sıtma Savaş Birimi’nin düzenli çalışmalarıyla sıtma hastalığı kontrol altında tutulabilmekte ancak bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel koşulları ve Adıyaman’dan mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden tarım işçileri nedeni ile eradikasyon tam olarak başarılamamıştır. Bu çalışmada Adıyaman ilinde 2000-2011 yılları arasında Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birimi’nce aktif ve pasif sürveyans çalışmaları ile saptanan sıtma olguları değerlendirilmiştir.

Yöntemler:

Sıtmanın yaygın olduğu bölgelerde aktif ve pasif sürveyans yöntemi ile alınan 312.125 kan örneklerinde ince yayma ve kalın damla yöntemiyle sıtma paraziti aranmıştır.

Bulgular:

İncelenen örneklerde 39’u (%21.1) aktif, 145’i (%78.8) pasif sürveyans yöntemiyle toplam 184 kişide sıtma olgusu saptanmıştır. İncelenen bütün kanlar içerisinde pozitif olguların oranı %0.05’dir. Hastaların 108’i (%58.6) erkek, 76’sı (%41.3) ise kadınlardan oluşmaktadır. Olguların 3’ü yerli, 181’i ise hariçten gelen olgu idi. Yurtdışı kaynaklı olan bir Plasmodium falciparum sıtması dışında olguların tamamının Plasmodium vivax olduğu görüldü. 2008-2011 yılları arasında sıtma vakası bildirilmemiştir

Sonuç:

Adıyaman’da tarım işçilerinin fazla olması ve bu işçilerin özellikle sıtmanın endemik olduğu bölgelere çalışmaya gitmesi, bölge insanını sıtma açısından tehdit etmektedir. Sıtma hastalığı ile mücadelede, Sıtma Savaş Birimi ile Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin işbirliği içinde planlı halk sağlığı eğitimleri yapmaları önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, aktif ve pasif sürveyans, Adıyaman