Özgün Araştırma

Adana’da 2002-2012 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi

10.5152/tpd.2014.3449

  • Ferit Kuşcu
  • Doğan Barış Öztürk
  • Serdar Gül
  • Mehmet Levent Babayiğit

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):147-150

Amaç:

Adana ilinde, 2002-2012 yılları arasındaki sıtmalı hastaların epidemiyolojik verilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Sıtma ve Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen aktif ve pasif sürveyans sonuçları retrospektif olarak araştırıldı. Hastalar; cinsiyet, yaş grupları, aylara, sıtma türüne ve importe vaka olup olmamalarına göre değerlendirildi.

Bulgular:

On bir yıllık dönemde 252 kişiye sıtma tanısı konulmuştur. Hastaların 148’i (%58,7) erkek, 104’ü (%41,3) ise kadındı. Plasmodium vivax, 229 (%90,9), P. falciparum ise 23 (%8,1) kişide tespit edilmiştir. P. falciparum olgularının hepsi; P. vivax olgularından ise altısı yurtdışı kaynaklıydı. Hastalar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, hastaların 203’ü (%80,5) 15 yaşından büyüktü ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).

Sonuç:

Çukurova bölgesi sıtma için endemik bir bölgedir ve Adana bu bölgenin en büyük şehridir. Sürveyans çalışmalarının kesintiye uğramadan, bu bölgede yürütülmeye devam edilmesinin hastalığın yeniden bir sorun haline gelmesini önleyeceğini düşünmekteyiz. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 147-50)

Anahtar Kelimeler: Adana, sıtma, epidemiyoloji