Özgün Araştırma

Adana İli Gıda Çalışanlarında Giardia ve Cryptosporidium Prevalanslarının Farklı Yöntemler ile Araştırılması

10.5152/tpd.2013.02

  • Özlem Bayramoğlu
  • Deniz Pekmezci
  • Fesem Başarı

Gönderim Tarihi: 05.03.2012 Kabul Tarihi: 30.11.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):4-8

Amaç:

Giardia ve Cryptosporidium spp.’nin gıda kaynaklı salgınlarda başlıca etken olmalarından dolayı gıda çalışanlarda taşıyıcılığın tespiti halk sağlığını korumak açısından oldukça önemlidir. Ancak taşıyıcılarda nativ-lugol, asit-fast boyama gibi rutin yöntemler ile yalancı negatif sonuçlar rapor edilebilmektedir. Çalışmamızda gıda çalışanlarında Giardia ve Cryptosporidium tanısında kullanılan farklı analizlerin karşılaştırmasını yaparak portör taramasına uygun olan yöntemi tespit etmek amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Laboratuvarımıza portör taraması için başvuran 500 gıda çalışanının dışkı örneklerinden nativ-lugol ve Kinyoun asit fast boyama yöntemleri ile mikroskobik inceleme, Direkt flouresan antikor testi (DFA) ve immunokromatografik test ile Giardia ve Cryptosporidium antijen araması yapılmıştır.

Bulgular:

Çalışma sonucunda Giardia spp. nativ-lugol inceleme yöntemi immunokromatografik test ve DFA testi ile sırasıyla örneklerin 13’ünde (%2.6), 8’inde (%1.6), 24’ünde (%4.8) saptanırken, Cryptosporidium spp. tespit edilmemiştir. DFA testi referans yöntem olarak alındığında Giardia spp. tespitinde, nativ-lugol yöntemi ile immunokromatografik yöntemin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %54.1, %100 ile %33.3, %100 olarak bulunmuştur.

Sonuç:

Çalışmamızda immunokromatografik yöntemin duyarlılığını düşük bulmamız gıda çalışanlarında taşıyıcılığın tespiti için uygun bir test olmadığı düşündürmüştür. Nativ-lugol yönteminin diğer parazitleri de tespit edebilmesi sebebiyle portör taramasında mutlaka uygulanması gerektiği ve bu yöntem ile Giardia ve Cryptosporidium için negatif bulunan hastaların, duyarlılığı daha yüksek olan bir immunodiagnostik test ile doğrulanması gerektiği sonucuna varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 4-8)

Anahtar Kelimeler: Gıda çalışanı, Giardia, Cryptosporidium