Özgün Araştırma

2001-2013 Yılları Arasında Kayseri'de Sıtma Epidemiyolojisi

10.5152/tpd.2015.3674

  • Yunus Uyar
  • Tanju İnanç
  • Serkan Şahin
  • Salih Kuk
  • Süleyman Yazar

Gönderim Tarihi: 30.05.2014 Kabul Tarihi: 04.12.2014 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(2):86-89

Amaç:

Sıtma, dünyada en fazla morbidite ve mortaliteye neden olan paraziter hastalıktır. Son yıllarda uluslararası seyahatlerin yaygınlaşması neticesinde özellikle yurtdışı kaynaklı sıtma vakaları ülkemizde artış göstermiştir. Aynı şekilde, Kayseri’de de daha önceki yıllarda yerli vakalar ağırlıktayken, şimdilerde yurtdışı kaynaklı vakalar daha sık görülmektedir. Yaptığımız çalışmada, İl Sağlık Müdürlüğü’nden elde edilen verilerle 2001–2013 yılları arasında Kayseri’de sıtma epidemiyolojisinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Veriler retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular:

Son 12 yıllık veriler değerlendirildiğinde; incelenen 34459 kan örneğinin 47’sinde Plasmodium tespit edildiği ve bu vakaların 21’inin yerli, diğerlerinin yurtdışı kaynaklı sıtma vakaları olduğu görülmüştür. Yerli olguların tümünde etken P.vivax idi. Yurtdışı kaynaklı vakalardan sadece bir tanesinde etken P. malariae iken diğerlerinde P. falciparum tespit edilmiştir.

Sonuç:

Yaptığımız çalışmanın epidemiyolojik verilere ve sıtmayla mücadele kapsamında koruyucu önlemlerin alınmasına faydalı olacağı kanaatindeyiz. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 86-9)

Anahtar Kelimeler: Kayseri, sıtma, epidemiyoloji