Özgün Araştırma

18-45 Yaş Grubu Kadınlarda, Trichomonas vaginalis ve Diğer Mikroorganizmaların Vajinal Akıntı Örneklerinden Mikroskobik Olarak İncelenmesi

10.5152/tpd.2012.43

  • Recep Keşli
  • Bayram Pektaş
  • Mehmet Özdemir
  • Oğuzhan Günenc
  • Erkan Coşkun
  • Mahmut Baykan
  • Bülent Baysal

Gönderim Tarihi: 09.03.2012 Kabul Tarihi: 06.08.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):182-184

Amaç:

Trichomonas vaginalis vajinal mukozada nekrotik ülserler ve yüzeysel defektlerle beraber köpüklü, yeşilimsi kötü kokulu akıntı ile karekterize olan trichomoniasise neden olan bir protozoondur. Trichomoniasis insandan insana seksüel temasla taşınır ve hemen hemen dünyanın her tarafında görülür. Bu çalışmanın amacı 18-45 yaş grubu vajinal akıntı şikayeti olan ve 1 Eylül-15 Aralık 2003 tarihleri arasında Konya Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran 70 kadında Trichomonas vaginalis sıklığının belirlenmesidir.

Yöntemler:

Örnekler bir spekulum ve steril pamuklu eküvyonlu çubuklar yardımı ile vajen posterior forniksinden alındı. Bütün örnekler ışık mikroskobu altında nativ preparat, Gram ve Giemsa boyama metodları ile incelendi.

Bulgular:

Yetmiş örneğin 6’sı (%9) Trichomonas vaginalis, 9’u (%13) Gardnerella vaginalis biri Mobilincus spp. ve 11’i (%16) Candida spp. pozitif bulundu.

Sonuç:

Ttrichomoniasis kesin tanısı kültür metodu ile yapılmasına rağmen direkt mikroskobi ile vajinal smear incelemesinin enfeksiyonun tanısında önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Direkt mikroskobik inceleme trichomoniasis tedavisine başlamaya karar vermekte yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vajinal akıntı, trichomoniasis, Trichomonas vaginalis, mikroskobik inceleme